REGULAMIN KONKURSU

„PODARUJ SOBIE CHWILĘ NATURALNEGO ODPRĘŻENIA”

 

§1

DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

 

1.      KONKURSwydarzenie przeznaczone dla klientów sieci drogerii Rossmann umożliwiające jego Uczestnikom wygranie Nagrody. Konkurs prowadzony w oparciu o niniejszy Regulamin ma charakter otwarty i powszechny.

2.      FUNDATOR – fundator Nagród w Konkursie:

RB (Hygiene Home) Poland sp. z.o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, pod adresem ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782193, NIP: 5311705018, kapitał zakładowy: 2.691.843.000 zł

3.      ORGANIZATORRB (Hygiene Home) Poland sp. z.o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, pod adresem ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782193, NIP: 5311705018, kapitał zakładowy: 2.691.843.000 zł

4.      AGENCJA - NAV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Taśmowej 3, 02-677 Warszawa, NIP 521 386 34 37, REGON 383095736, KRS 0000781701. Organizator upoważnia Agencję do prowadzenia działań związanych z organizacją Konkursu.

5.      NAGRODA – świadczenie przyznawane przez Organizatora Laureatom na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

6.      REGULAMIN – niniejszy Regulamin.

7.      SKLEPpunkt sprzedaży Produktów Promocyjnych biorący udział w Konkursie, na terenie Polski.
W Konkursie biorą udział wszystkie drogerie sieci Rossmann oraz sklep internetowy pod adresem
www.rossmann.pl.

8.      PRODUKT PROMOCYJNY – dowolny produkt Air Wick Aroma Mist dostępny w asortymencie Sklepu.

9.      ZAKUP PROMOCYJNY – zakup jednego Produktu Promocyjnego w Sklepie.

10.   UCZESTNIK – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała w Polsce, konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która bierze udział w Konkursie. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby bliskie dla pracowników lub współpracowników Organizatora, właściciela Sklepu lub Fundatora, przez które rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo rodziców, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być również pracownicy lub współpracownicy Organizatora, Agencji, Sklepu lub Fundatora.

11.   LAUREAT – osoba, której została przyznana Nagroda w Konkursie

12.   ZGŁOSZENIE – prawidłowo udostępnione zdjęcie konkursowe, zawierające odpowiedź na Zadanie.

13.   ZADANIE – ma znaczenie nadane w §2 niniejszego Regulaminu.

14.   STRONA – fanpage Air Wick Polska na portalu społecznościowym Facebook:  https://m.facebook.com/airwickpolska/?locale2=pl_PL. Korzystanie ze Strony jest bezpłatne, jednak wymaga dostępu do Internetu i posiadania konta na portalu Facebook.

15.   POST KONKURSOWY- publikacja zawierająca zasady Konkursu, zamieszczona w dniu rozpoczęcia Konkursu na Stronie. Pod Postem Konkursowym uczestnicy mają zgłaszać wykonane Zadanie Konkursowe. 

16.   PARAGON – dowód zakupu Produktu Promocyjnego uprawniający Uczestnika, któremu przyznana została Nagroda, do jej odbioru. Dowód zakupu w postaci wydruku z kasy fiskalnej, na potrzeby niniejszego Konkursu, powinien być czytelny i zawierać dane adresowe Sklepu, w którym Uczestnik dokonał Zakupu Promocyjnego. W Konkursie dopuszcza się także faktury VAT wystawione na osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, o ile spełniają wymóg dotyczący Zakupu Promocyjnego. Paragonem w rozumieniu Regulaminu nie jest paragon niefiskalny ani potwierdzenie zapłaty z terminala kart płatniczych. 

 

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1.      Konkurs trwa od 15.10 do 15.11.2021 r. (okres zbierania Zgłoszeń).

2.      Każda osoba, która chce wziąć udział w Konkursie powinna w czasie jego trwania:

a)      dokonać Zakupu Promocyjnego

b)      koniecznie zachować Paragon

c)      zgłosić się do Konkursu poprzez wstawienie zdjęcia w komentarzu pod Postem Konkursowym na FB/AirWickPolska,

3.      W przypadku dokonania wielokrotności Zakupu Promocyjnego na jednym Paragonie, Uczestnikowi nie przysługuje odpowiednio większa ilość Zgłoszeń. Jeden Paragon uprawnia do dodania jednego Zgłoszenia.

4.      Zadanie polega na zamieszczeniu zdjęcia, które w sposób zgodny z regulaminem odpowiada na pytanie „Czym jest dla Ciebie naturalne odprężenie?”. Fotografia powinna zostać umieszczona w komentarzu pod Postem Konkursowym na FB/AirWickPolska.

5.      Zgłoszenie zdjęcia konkursowego nie wymaga okazania Paragonu. Okazanie Paragonu jest natomiast warunkiem koniecznym do ewentualnego odbioru Nagrody.

 

§3

ZASADY WYKONYWANIA ZADANIA

 

1.      Zadanie może zostać wykonane przez każdego Uczestnika, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2.      Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, w Konkursie udział biorą wyłącznie Zgłoszenia, które zostały nadesłane w komentarzu pod Postem Konkursowym FB/ Air Wick Polska  w czasie trwania Konkursu.

3.      Uczestnik ma możliwość wysłania Zgłoszenia na adres mailowy: konkursaroma@navagency.com w sytuacji kiedy z przyczyn od niego niezależnych nie będzie mógł wstawić komentarza pod Postem Konkursowym.

4.      Zgłoszenia, które zostały doręczone po upływie terminu obowiązywania Konkursu nie będą brane przez Agencję pod uwagę przy przyznawaniu Uczestnikom Nagród.

5.      Treść przesłanego Zgłoszenia nie może zawierać wizerunków osób trzecich, innych niż sam Uczestnik.

6.      Treść przesłanego Zgłoszenia nie może naruszać praw autorskich, praw do wizerunku lub dóbr osobistych osób trzecich. Przesłanie Zgłoszenia do Agencji jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że:

a)      Uczestnik jest jego wyłącznym autorem,

b)      Uczestnikowi przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Zgłoszenia,

c)      autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Zgłoszenia nie zostały w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich.

7.      Uczestnik przesyłając Zgłoszenie udziela Organizatorowi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych nieodpłatnej licencji wyłącznej na korzystanie ze Zgłoszenia na potrzeby Konkursu oraz w celu działań marketingowych Organizatora. Udzielenie licencji obejmuje następujące pola eksploatacji:

a)      używania, utrwalania, zwielokrotniania i wykorzystywania rozwiązania Konkursu przedstawionego w Zgłoszeniu w zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji marketingowej, bez limitu kopii, wszelką techniką i na wszystkich nośnikach, także w formie elektronicznej i w Internecie, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

b)      obrót egzemplarzami, na których utrwalono materiały lub ich części opatrzone ww. rozwiązaniem Konkursu w oryginale lub w kopii poprzez wprowadzanie do obrotu;

c)      wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji ww. materiałów lub ich części na opakowaniach jednostkowych
i zbiorczych towarów oraz na oznaczenie usług.

6.    W sytuacji, kiedy różni Uczestnicy nadeślą Zgłoszenia o identycznej lub bardzo zbliżonej treści, a komisja konkursowa wybierze jedno z takich Zgłoszeń do jednej z Nagród, Nagroda zostanie przyznana temu Uczestnikowi, który przesłał to Zgłoszenie jako pierwszy.

7.    Przez termin nadesłania Zgłoszenia przez Uczestnika rozumie się datę i godzinę, z jaką Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie informatycznym zbierającym zgłoszenia nadesłane przez Stronę. Organizator oraz Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu Zgłoszenia leżące po stronie operatorów sieci Internet, z których korzysta Uczestnik.

 

§4

PRZYZNANIE NAGRODY

 

1.      W ramach Konkursu przewidziano łącznie 16 (szesnaście) Nagród.

2.      Nagrodą Główną jest weekend w SPA dla dwojga w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie o łącznej wartości 4002 zł brutto  wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 445zł stanowiącą zaliczkę na podatek dochodowy.

3.      Nagrodami II Stopnia są zestawy do masażu PRANAMAT o wartości 891 zł brutto każda wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 99 zł stanowiącą zaliczkę na podatek dochodowy.

4.      W celu przyznania Nagrody, Agencja wyłoni komitet konkursowy („Komitet”). Komitet
w zależności od decyzji Agencji może być jedno lub kilkuosobowy.

5.      Komitet ocenia przesłane Zgłoszenia pod względem formalnym i merytorycznym oraz wybiera Uczestnika/Uczestników, któremu/którym zostanie przyznana Nagroda. Komitet kieruje się
w szczególności kreatywnością i oryginalnością nadesłanego Zgłoszenia. Ocena Komitetu zostanie zaprotokołowana.

6.      Wybór Uczestników, którym zostanie przyznana Nagroda nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Konkursu.

7.      Komitet, oprócz Laureatów, wybierze także Laureatów Rezerwowych, do których zostanie skierowane Powiadomienie, o którym mowa w par. 5 ust. 1 w przypadku kiedy jeden lub więcej spośród Laureatów utraci prawo do Nagrody. Komitet wybierze początkowo nie więcej niż 5 Laureatów Rezerwowych. Komitet z góry ustali kolejność powiadamiania Laureatów Rezerwowych o nagrodzie na wypadek, gdyby jeden lub więcej Laureatów utraciło prawa do Nagrody.

8.      W przypadku, kiedy nie będzie możliwe wydanie wszystkich Nagród, czyli nie będzie już możliwości wybrania kolejnych Laureatów Rezerwowych, Nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.

9.      Przez niemożność wybrania kolejnych Laureatów Rezerwowych rozumie się sytuacje, kiedy:

a.      Lista możliwych do wybrania Uczestników Konkursu wyczerpie się przed wydaniem wszystkich Nagród

b.      Komitet uzna, że jakość pozostałych Zgłoszeń, dokonanych przez Uczestników, którzy nie zostali Laureatami, nie pozwala na ich nagrodzenie.

10.   Agencja oraz Organizator podejmą wszelkie starania, aby wszystkie Nagrody w Konkursie zostały wydane Laureatom.

11.   Uczestnicy, którym została przyznana Nagroda, z chwilą przekazania Nagrody przenoszą nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji wskazane w § 3 niniejszego Regulaminu.

12.   Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności związanej
z roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub dóbr osobistych innych osób.

 

§5

PRZEKAZANIE NAGRODY

 

1.      Po wyłonieniu Laureatów, w ciągu 3 dni roboczych, Agencja skontaktuje się z danym Laureatem poprzez oznaczenie Laureata pod komentarzem, który Laureat dodał jako Zgłoszenie. Agencja poprosi Laureata o przekazanie:

a.      Adresu korespondencyjnego niezbędnego do wysyłki Nagrody

b.      Numeru telefonu

c.       Adresu e-mail

Przekazanie danych powinno nastąpić w formie wskazanej w Powiadomieniu.

2.      Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia skontaktowania się z Laureatem.

3.      Agencja podejmie maksymalnie 3 próby kontaktu z Laureatem. Próby kontaktu będą podejmowane w dni robocze w godzinach 9-17 czasu polskiego. Brak możliwości kontaktu
z Laureatem w określonym wyżej terminie powoduje utratę prawa do Nagrody.

4.      W sytuacji, gdy Laureat nie przekaże pełnych danych osobowych lub danych niezbędnych do celów podatkowych, traci prawo do Nagrody.

5.      Przekazanie Nagród nastąpi w terminie do 4 tygodni od dnia przekazania przez Laureata kompletnych danych, o których mowa w ust. 1.

6.      Przekazanie Nagród nastąpi w drodze przesyłki kurierskiej lub pocztowej.

7.      Koszty przekazania Nagrody ponosi Agencja.

8.      Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Laureat obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu przekazania Nagrody w wysokości 10 % wartości Nagrody i zgadza się na potrącenie stosownej zaliczki na podatek z tego tytułu przez Organizatora. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu przyznania Nagrody.

9.      Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę, przedmioty materialne lub niematerialne, w tym bony towarowe.

10.   Laureat traci prawo do Nagrody również w przypadku, gdy przesłany Paragon będzie:

a.    nieczytelny, niewyraźny bądź uszkodzony,

b.    podrobiony lub sfałszowany,

c.     dotyczył innych produktów niż Produkty Promocyjne

d.    nie będzie dokumentował Zakupu Promocyjnego

e.    nie będzie pochodził ze Sklepu Rossmann

f.     będzie skanem, a nie zdjęciem.

Przed poinformowaniem Laureata o utracie prawa do Nagrody, Agencja wezwie Laureata do usunięcia uchybień. Utrata prawa do Nagrody nastąpi w momencie, kiedy Laureat mimo wezwania nie usunie uchybień.

 

 

 

 

 

§6

REKLAMACJE

 

1.      Reklamacje mogą być zgłaszane do Agencji w formie pisemnej na adres Agencji wskazany w Regulaminie lub elektronicznej na adres help@navagency.com w terminie do 30 dni od daty zakończenia Konkursu. (decyduje data wpływu reklamacji do Agencji).

2.      Reklamacje zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Uczestnika, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwy Konkursu oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej Uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

3.      Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnienia przyczyn uzasadniających złożenie reklamacji.

4.      Reklamacje rozpatrywane będą przez Agencję w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.

5.      Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§7

DANE OSOBOWE

 

1.      Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator: RB (Hygiene Home) Poland sp. z.o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, pod adresem ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782193, NIP: 5311705018, kapitał zakładowy: 2.691.843.000 zł. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem: PrivacyOffice@rb.com; jak również pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej.

2.      Administrator przetwarza dane Uczestników w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku (o ile zawiera cechy charakterystyczne, które można zakwalifikować jako dane osobowe), a w stosunku do Laureatów także adresu korespondencyjnego, numeru telefonu i adresu e-mail. W stosunku do osób, które złożyły reklamację, Administrator może przetwarzać imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz inne ewentualne dane, które Uczestnik zdecyduje się podać.

3.      Dane będą przetwarzane w celu:

a.      realizacji Konkursu, w tym w celu przyjęcia Zgłoszenia, dokonania weryfikacji Zgłoszenia, wyłonienia Laureatów oraz przekazania Nagród (podstawa prawna:prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Organizator uważa, że ​​ma prawnie uzasadniony interes w zwiększaniu widoczności portfolio swoich produktów na rynku, a także we wzmacnianiu relacji z konsumentami poprzez organizowanie powiązanych z nimi promocji w celu zapewnienia świadomości i rozpoznawalności firmy wśród konsumentów.;

b.      rozliczenia finansowego i podatkowego Nagród (podstawa prawna: realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO);)

c.       ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, tj.  art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d.      rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.      Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie, w tym odbiór Nagród.

5.      Dane Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, jego rozliczenia oraz okres dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie.

6.      Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Konkursu innym podmiotom, w szczególności Agencji (działającej jako podmiot przetwarzający dane na podstawie osobnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) i innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne Konkursu.

7.      Dane Laureatów będą przechowywane przez czas trwania Konkursu oraz okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wydanie Nagród, ze względu na wymogi Przepisów prawa dotyczących rachunkowości i podatków.

8.      Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Każdemu uczestnikowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (jeśli ma zastosowanie jako podstawa prawna), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.      Każdej osobie  przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w dowolnym momencie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

10.   Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-mail na adres: PrivacyOffice@rb.com, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób.

11.   Administrator oświadcza, że dane Uczestników nie będą przesyłane poza EOG oraz że nie będą objęte mechanizmem profilowania

12.   W celu zachowania transparentności, oświadczamy, że Facebook jest administratorem danych osobowych wszystkich użytkowników, osób odwiedzających serwis społecznościowy Facebook, a także osób korzystających z innych portali Facebooka (takich jak Instagram). Więcej informacji dotyczących wykorzystania danych osobowych można znaleźć na: https://www.facebook.com/policy.php. Informujemy również, że przy zarządzaniu profilem Organizatora w serwisie społecznościowym, Organizator oraz Facebook mogą stać się współadministratorami Państwa danych osobowych, z uwagi na to, że serwis udostępnia organizatorowi statystyki Strony, mogące zawierać dane osobowe. Facebook ponosi główną odpowiedzialność za przetwarzanie danych z raportów zgodnie ze swoją Polityką dotyczącą danych.

 

  

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.      Pomiędzy Organizatorem lub Agencją a Uczestnikiem nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy w związku z Konkursem (z wyjątkiem udzielenia licencji zgodnie z §3 ust. 6 oraz przeniesieniem praw autorskich zgodnie z §4 ust. 7), a Regulamin ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego.

2.      W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa na terytorium RP.

3.      Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

4.      Regulamin dostępny jest na Stronie, w siedzibie Agencji, na www.navagency.com/konkursy oraz w siedzibie Organizatora.

5.      Agencja udostępnia Uczestnikom infolinię e-mailową oraz telefoniczną. Adres e-mail infolinii to help@navagency.com, a numer telefonu to 780 054 767. Koszt połączenia z infolinią jest zależny od taryfy, jaką posiada osoba kontaktująca się z infolinią. Numer telefonu infolinii to zwykły numer GSM, nie należący do numeracji Premium. Infolinia obsługuje zapytania w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00.

6.      Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2016 poz. 471 ze zm.)

7.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Konkursu, tylko w przypadku jeżeli zmiana nie będzie miała wpływu na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.